ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:
a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii 346/2002:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;
b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);
c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale;

e) pensionarii sistemului public de pensii aflați în invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, până la data îndeplinirii condițiilor de pensie limită de vârstă;

f) voluntarii care isi desfasoara activitatea in cadrul serviciilor de urgenta voluntare, in baza contractului de voluntariat, pe perioada participarii la interventii sau a pregatirii in vederea participarii la acestea, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale
Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:
a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;
b) reabilitare si reconversie profesionala;
c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;
d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
e) compensatii pentru atingerea integritatii;
f) despagubiri in caz de deces;
g) rambursari de cheltuieli;

h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;

i) pensie de urmaș în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzatoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de munca sau boli profesionale, dupa cum urmeaza:
a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti;
b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale si medicamente, prescrise de medic;
c) servicii medicale in spitale sau in unitati sanitare cu personalitate juridica specializate pentru boli profesionale;
d) tratament de recuperare a capacitatii de munca in unitati de specialitate;
e) servicii de chirurgie reparatorie;
f) cure balneoclimaterice.
g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare in vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

In vederea obtinerii dreptului, asiguratul, victima a unui accident de munca sau diagnosticat cu boala profesionala, inainteaza la Casa de Pensii de pe raza judetului de domiciliu sau a sediului social al firmei in care lucreaza, dupa caz, urmatoarele documente:
-cerere de solicitare a dreptului;
-FIAM sau fisa BP2;
-procesul verbal de cercetare a accidentului de munca;
-recomandarea medicului expert (daca este cazul);
-acte ce dovedesc cheltuielile facute (dupa caz).

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2002 privind  asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ( ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale), se calculează și se plătesc de către angajatori și se recuperează de la casele teritoriale de pensii, pe baza actelor justificative, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă și boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

Documentele justificative necesare decontării indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  sunt următoarele :

 

  • cerere privind solicitarea drepturilor, conform modelului prezentat în anexa 1;
  • centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii ………..2018, prezentat în anexa 2;
  • adeverinţă privind câştigul brut realizat lunar-anexa 3;
  • exemplarul 2 al certificatului de concediu medical ( ex.roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum şi cele cu valoare "0" de recuperat ( CM iniţiale suportate doar de către angajator);
  • concediile medicale completate cu codurile 02, 03, 04 şi 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz-( cf. cu originalul);
  • declaraţia D 112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declaraţiei D112 ( cf. cu originalul) – declaraţia aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizaţiile;
  • delegaţie/împuternicire salariat pentru depunere documente;
  • C.I.- salariat/delegat.