Asigurati


Asiguratii sistemului public de pensii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania.

Pot fi asigurati ai sistemului public de pensii si cetatenii romani, cetatenii altor state si apatrizii care nu au domiciliul sau resedinta in Romania, in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte.

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale conform Legii nr. 263/2010.

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
d) persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din drepturi de autor si drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legi.
IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
V. cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv sa isi completeze venitul asigurat.

Informatii referitoare la contributiile sociale datorate de persoanele fizice prevazute la capitolul II si III din Titlul IX^2 din Codul Fiscal care incepand cu data de 01.07.2012 vor fi administrate de organele teritoriale ale ANAF

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, si persoanele care, asigurate fiind doresc sa isi completeze venitul asigurat pana la plafonul prevazut de lege.

Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei interesate ori, dupa caz, a tutorelui, curatorului sau mandatarului.
Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii la asigurator.
Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, este stabilit de persoana interesata, cu respectarea prevederilor legale.
Venitul asigurat poate fi modificat din initiativa asiguratului, in conditiile legii, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
Actul aditional la contractul de asigurare sociala produce efecte pentru viitor cel mai devreme de la data inregistrarii acestuia la asigurator si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare sociala.
La incheierea contractului de asigurare sociala se prezinta asiguratorului urmatoarele documente:
a) actul de identitate, certificarea pentru conformitate a copiei facandu-se de catre asigurator;
b) actul de identitate al reprezentantului, precum si actul care atesta calitatea acestuia, dupa caz.

Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor pe baza de contract de asigurare sociala, este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Neplata contributiei de asigurari sociale la termen genereaza plata unor dobanzi si penalitati de intarziere.
Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere, precum si modalitatea de calcul al acestora se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.
Neplata contributiei de asigurari sociale la trementul prevazut de lege constituie motiv pentru Casa teritoriala de pensii de reziliere a contractului de asigurare sociala.

Plata sumelor cu titlu de contributie de asigurari sociala si a eventualelor dobanzi si penalitati de intarziere se poate direct la casieria Casei Judetene de Pensii Olt, prin mandat postal sau cu ordin de plata in contul bancar al Casei Judetene de Pensii OLT RO23TREZ50622210304XXXXX deschis la Trezoreria Mun. Slatina.
Pentru plati efectuate cu ordin de plata sau cu mandat postal trebuie mentionate OBLIGATORIU pe documentul de plata urmatoarele informatii:
- codul unic de identificare fiscala (C.U.I.) al Casei Judetene de Pensii Olt care este 13603453;
- codul numeric personal (C.N.P.) al persoanei asigurate;
- numele si adresa persoanei asigurate.