Ajutoare deces

In cazul decesului asiguratului din sistemul public de pensii sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.
Dovada se poate face prin orice mijloc de proba admis de lege.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.
In anul 2016, cuantumul ajutorului de deces este stabilit la valoarea de 2.681 lei

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Se considera membru de familie, in sensul Legii nr. 263/2010:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul decesului asiguratului din sistemul public de pensii sau pensionarului
In anul 2016 cuantumul ajutorului de deces pentru un membru de familie este stabilit la valoarea de 1.341 lei

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, ajutorul de deces cuvenit si neachitat, potrivit legii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale.

Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de:

A) angajator , in cazul decesului urmatorelor categorii de asigurati, respectiv al unui membru de familie al acestuia:

- persoane care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;

- functionari publici;

- cadre militare in activitate, soldati si gradati voluntari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate acestora;

- cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat;

B) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj , in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;

C) casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala , in cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, sau in cazul decesului unui asigurat din urmatoarele categorii sau al unui membru de familie al acestuia:

-persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

  1. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
  2. membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
  3. persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
  4. persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
  5. alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.


-persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile Legii nr. 263/2010

In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.

Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.
Cuantumul ajutorului de deces se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;
b) certificat de deces (original si copie);
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
g) adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, prevazuti in paragrafele de mai sus.

 

Plata pensiei neincaste de pensionarul decedat

Sumele neincasate de catre pensionar, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
Sumele prevazute mai sus pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.
Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt, dupa caz:
- cerere (anexa nr. 9);
- certificatul de deces, in original si in copie;
- actul de identitate al solicitantului (original si in copie);
- acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);
- certificatul de mostenitor (original si copie);
- copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz.