Ajutoare deces

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Se considera membru de familie, in sensul Legii nr. 263/2010:
a) sotul;
b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.
Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul ajutorului de deces acordat in cazul decesului asiguratului din sistemul public de pensii sau pensionarului
Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.
Se considera membru de familie:
    a) sotul;
    b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
    c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

Incepand cu data de 01.01.2024, cuantumul ajutorului de deces este stabilit la valoarea de 7.567 lei
Incepand cu data de 01.01.2024, cuantumul ajutorului de deces pentru un membru de familie este stabilit la valoarea de 3.784 lei

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.
Acordarea ajutorului de deces nu este conditionata de realizarea unui anumit stagiu de cotizare.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de: 
    a) institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
    b) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului:

- pensionarului

- persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
- functionarii publici;
- persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;

- persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- persoanele asigurate in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala

- membrilor de familie al acestora.

In situatia persoanelor asigurate in sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare sociala incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achita de casa teritoriala de pensii la care se afla in evidenta.

Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.
 Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data decesului.
Cuantumul ajutorului de deces solicitat se achita la nivelul cuvenit la data decesului.

Sumele reprezentand ajutor de deces, care se platesc de catre institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de aceasta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.
Prin depunerea cererii in vederea acordarii drepturilor prevazute de prezenta lege, persoana in cauza isi exprima consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopul stabilirii si platii drepturilor cuvenite

Ajutorul de deces se acorda, dupa caz, pe baza urmatoarelor documente:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces pentru pesionar, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11;

   cerere pentru acordarea ajutorului de deces pentru asigurati, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 11 - asigurat;

b) certificat de deces (original si copie);
c) act de identitate al solicitantului (original si copie);
d) acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);
e) dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
g) adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).
h) declaratie proprie raspundere (Declaratie)

i) declaratie proprie raspundere pentru membru de familie decedat (Declaratie)
Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale, prevazuti in paragrafele de mai sus.

Plata pensiei neincaste de pensionarul decedat

Sumele neincasate de catre pensionar, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul si/sau, dupa caz, drepturi restante de pensie, cuvenite si neincasate pana la deces, se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun.
Sumele prevazute mai sus pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.
Actele necesare in vederea acordarii acestor sume sunt, dupa caz:
- cerere (anexa nr. 9);
- certificatul de deces, in original si in copie;
- actul de identitate al solicitantului (original si in copie);
- acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie);
- certificatul de mostenitor (original si copie);
- copia talonului de plata a pensiei persoanei decedate, dupa caz.