Despre noi

Despre noi

Casa Judeteana de Pensii Olt este institutie publica descentralizata investita cu personalitate juridica si functioneaza in subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

Casa Judeteana de Pensii Olt administreaza si gestioneaza la nivel teritorial sistemul public de pensii.

Casa Judeteana de Pensii Olt asigura aplicarea unitara in teritoriu a legislatiei din domeniul pensiilor si asigurarilor sociale de stat.

Casa Judeteana de Pensii Olt a fost infiintata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si functioneaza in baza legii de infiintare si a Statutului Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.118/2012.

Conducere

 • Smarandache Iulian - Director Executiv
 • Nicolae Iulian - Director Executiv Adjunct - Directia Stabiliri si Plati Prestatii
 • Cornelia Turcitu - Director Executiv Adjunct - Directia Economica Evidenta Contribuabili
 • Iuliana Popescu - Sef Serviciu - Serviciul Stabiliri Prestatii
 • Liliana Mincu - Sef Serviciu - Serviciul Plati Prestatii
 • Cornelia Deaconu - Sef Serviciu - Serviciul Financiar-Contabilitate, Administrativ, Arhiva

Atributii

 • Înregistrează şi asigură evidenţa contribuabililor, în condiţiile legii;
 • Încheie contracte de asigurări sociale, potrivit legii ;
 • Asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale, conform legii;
 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in conditiile legii;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat
 • Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acesteia.
 • Stabileste cuantumul drepturilor de asigurări sociale individuale şi efectuează plata acestora, potrivit legii;
 • Stabileste şi plăteste indemnizaţii şi alte drepturi prevăzute în legi speciale, finanţate din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 • Emite decizii de recuperare a drepturilor băneşti încasate necuvenit şi urmăreste recuperarea acestora, în condiţiile legii;
 • Realizează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 • Distribuie persoanelor îndreptăţite, în limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate.
 • Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii.
 • Intocmeste si inainteaza C.N.P.P. potrivit legislatiei in vigoare contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati
 • Indeplineste toate atributiile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale la nivel teritorial.
 • Rezolvă contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de statutul aprobat prin Hotararea guvernului nr. 118/2012, ori stabilite de presedintele C.N.P.P.

Organigrama Casei Judetene de Pensii OLT valabila incepand cu luna iulie 2018 si Ordinul de aprobare a acesteia

Regulament acordare vouchere de vacanta 

Regulament de organizare si functionare CJP Olt - Editia 2022

Regulament intern CJP Olt - Editia 2019

Codul etic si de integritate al salariatilor CJP Olt - Editia 2020

Cariera

 

 

Rapoarte si studii

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2023

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2023

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2023

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2022

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2022

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2021

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2019

Raport de activitate al Casei Judetene de Pensi Olt pe anul 2018

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2017

Raport de activitate al Casei Judetene de de Pensii Olt pe anul 2016

Raport de activitate al Casei Judetene de Pensii Olt pe anul 2015

 

Despre Casa Nationala de Pensii Publice (C.N.P.P)

Casa Nationala de Pensii Publice a fost infiintata prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si functioneaza in baza legii de infiintare si a Statutului Casei Nationale de Pensii Publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.118/2012.

Casa Nationala de Pensii Publice are ca principale obiective:

 • Asigurarea sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii pe baza principiilor contributivitatii si solidaritatii sociale;
 • Eliminarea inechitatilor si anomaliilor care mai exista in sistemul public de pensii;
 • Atingerea unei tinte de 45% din salariul mediu brut pe economie a punctului de pensie, in conditiile sustenabilitatii sistemului public de pensii;
 • Asigurarea unei pensii sociale minime garantate care sa completeze pensia pana la 350 lei lunar pentru toti pensionarii cu cuantumul pensiei sub aceasta suma, finantata din bugetul de stat;
 • Eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste pensiile pentru persoanele incadrate in fostele grupe de munca I si II, precum si pentru conditii speciale si deosebite de munca;

Adaptarea cadrului legislativ astfel incat sa se poata asigura:

 • Echilibrarea si consolidarea sistemului public de pensii;
 • Diversificarea resurselor de asigurare a veniturilor la batranete;
 • Crearea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Mai multe informatii despe Casa Nationala de Pensii Publice pe www.cnpp.ro

Despre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridica, având rol de sinteza si de coordonare a aplicarii strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:

 • muncii;
 • familiei;
 • egalitatii de sanse;
 • protectiei sociale;

În vederea realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale îndeplineste urmatoarele functii:

de elaborare a strategiilor si proiectelor de acte normative, prin care se asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, familiei, egalitatii de sanse si protectiei sociale;

 • de elaborare a programelor în domeniul muncii, protectiei si securitatii sociale;
 • de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate;
 • de armonizare cu reglementarile Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul sau de activitate;
 • de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si sef de misiune pentru Fondul social european;
 • agentie de implementare si de autoritate de implementare pentru asistenta financiara acordata de Uniunea Europeana în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul sau de activitate;
 • de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;
 • de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sau de activitate;
 • de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare si respectarii reglementarilorlegale in domeniul sau de activitate si al functionarii institutiilor care isi desfasoara activitatea sub autoritatea sau in coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de indeplinire a atributiilor prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv conducatorului executiv al Casei Nationale Pensii Publice.

Mai multe informatii despe Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pe www.mmssf.ro